คัมภีร์ขั้นที่ 4 เตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต

0
1421
คัมภีร์ขั้นที่ 4 เตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต

สิ่งสำคัญที่ต้องทำในเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครบัตรเครดิต

เตรียมการมาได้แล้ว 3 ขั้นแล้วซึ่งคุณน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะสมัครบัตรเครดิตใบใดกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใด   คัมภีร์ขั้นต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมเอกสารที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และแบบสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางปกติ

เอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณยื่นใบสมัครบัตรเครดิตว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้างซึ่งสามารถดูได้จากใบสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ชักชวนคุณทำบัตรเครดิตโดยตรง  โดยทั่วไปการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการสมัครบัตรเครดิตจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารประกอบที่สำคัญ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครบัตรเครดิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเครดิต
  • เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ทั้งนี้  เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิตนั้นธนาคารที่รับสมัครบัตรเครดิตแต่ละแห่งอาจจะพิจารณาจากผู้สมัครบัตรเครดิต  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครบัตรเครดิต ที่เป็นพนักงานหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำ

ธนาคารต้องการเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนเป็นรายเดือน ในกรณีที่ผู้สมัครบัตรเครดิตกลุ่มนี้ไม่สามารถแสดงเอกสารที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน ผู้สมัครบัตรเครดิตอาจใช้เอกสารอย่างอื่นยื่นแทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน  เอกสารแสดงการชำระภาษีประจำปีของผู้สมัครบัตรเครดิต ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเครดิตควรยื่นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นประกอบไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคาร

กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครบัตรเครดิต ที่ใช้บัญชีเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ในการสมัครบัตรเครดิตธนาคาร จะร้องขอเอกสาร ที่แสดงถึงบัญชีเงินฝากที่คุณมีอยู่กับสถาบันการเงินเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นหลักประกันในการสมัครบัตรเครดิต (รายละเอียดตามคัมภีร์ขั้นที่ 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิต)

ทั้งนี้ ธนาคารผู้รับสมัครบัตรเครดิตบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้สมัครบัตรเครดิตยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  – 6 เดือน ของบัญชีที่มีรายได้ประจำเข้า (บัญชีเงินเดือน)    เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบเป็นเอกสารแสดงรายได้ประจำของผู้สมัครบัตรเครดิต

เมื่อเอกสารสำหรับทำบัตรเครดิตของคุณพร้อม คุณมั่นใจก็พร้อมสำหรับการสมัครบัตรเครดิตใบที่คุณต้องการแล้ว   แต่ช้าก่อน เมื่อมาถึงตรงนี้ เราควรจะทราบว่า การที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต เขาดูอะไรบ้าง พิจารณาสิ่งใดบ้าง? ดูต่อในคัมภีร์ขั้นที่ 5 ธนาคารจะอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต ดูอะไรบ้าง?

ติดตามอ่านขั้นตอนที่เหลือได้ที่นี่

คัมภีร์ 9 ขั้น สมัครบัตรเครดิตให้ได้รับอนุมัติ

เรียบเรียงโดย : เว็บ  www.finfavor.com

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต