ปัจจัยที่มาของดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างถูกต้อง

0
893
ปัจจัยที่มาของดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมาจากไหนได้บ้าง

          บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บัตรได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่เป็นที่มาของดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้อย่างถูกต้อง ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมาจาก 2 กรณีด้วยกัน กรณีแรกชำระค่าสินค้าและบริการไม่เต็มจานวนหรือทยอยผ่อนชำระ (และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0%) หรือกรณีที่มีการเบิกถอนเงินสดมาใช้จ่ายล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ต่อปี การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั้งสองรูปแบบสามารถคำนวณได้ดังนี้

    1.) กรณีชำระคืนสินค้าหรือบริการขั้นต่ำหรือบางส่วน

          1. ส่วนแรกดอกเบี้ยบัตรเครดิ9จะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้วโดยจานวนวันจะนับจากวันที่สรุปยอดรายการจนถึงวันที่ธนาคารจะได้รับเงินชาระขั้นต่ำหรือวันกำหนดชำระ ทั้งนี้ผู้ประกอบการบางรายจำนวนวันจากวันที่เกิดรายการนั้นๆ

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตส่วนแรก = ยอดคงค้างของยอดบัญชีที่แล้ว x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน

       365 วัน

           2. ส่วนที่สอง ดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะคิดจากยอดเงินคงเหลือ โดยจำนวนวันจะนำจากวันชำระเงินขั้นต่าจนถึงวันสรุปยอดเดือนถัดไป

ดอกเบี้ยส่วนที่สอง = ยอดคงเหลือของยอดบัญชีที่แล้ว x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน

356 วัน

2.) กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า จะมีวิธีคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่เบิก x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันที่เบิกจนถึงวันชำระคืนหรือสรุปยอดรายการแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

365 วัน

เมื่อผู้ใช้บัตรศึกษาวิธีคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตแล้ว ยังควรพึงระวังถึงเรื่องต่อไปนี้

1. ควรชำระยอดค่าใช้จ่ายเต็มจานวนทุกครั้ง เพื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

2. หากไม่สามารถชำระเต็มจำนวนได้ ให้เลือกชำระขั้นต่า หากผิดนัดชำระหนี้ จะทาให้ถูกเก็บค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม หากขาดชำระ 3 เดือน อาจถูกตัดสิทธิ์การใช้บัตรและถูกฟ้องร้อง

3. การเลือกชำระเงินน้อยสุดที่ขั้นต่า เพราะคิดว่าดอกเบี้ยส่วนแรกก็ต้องคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ดี แต่ที่จริงแล้ว ยิ่งชำระมากดอกเบี้ยบัตรเครดิตส่วนที่สองก็จะลดมากไปด้วย