นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.finfavor.com  (finfavor) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับเว็บ finfavor  เราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว  อันเกี่ยวข้องกับแนวทางการเก็บรวบรวม  การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย finfavor  ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อเจ้าของข้อมูลมีการ ติดต่อ หรือใช้บริการและ/ หรือผลิตภัณฑ์ของ finfavor

finfavor สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ โดยเมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งาน finfavor ขอให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย

เราจะทำการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของส่วนบุคคลที่ได้รับไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม รวมถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง โดยจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์กับ finfavor เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดูเว็บไซต์ finfavor ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  โดยเจ้าของข้อมูลไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์  เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เจ้าของข้อมูลต้องการซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของข้อมูลหรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้ทำการติดต่อเราโดยตรง

เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของข้อมูลและที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล อุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลและการโต้ตอบของเจ้าของข้อมูลกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนนี้ อาจจระบุตัวเจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ อาทิเช่น

  • การบริหารเว็บไซต์ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล
  • ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้
  • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เจ้าของข้อมูลร้องขอเป็นการเฉพาะได้
  • ปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง finfavor กับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ finfavor เพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล
  • ตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของเจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์
  • เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ finfavor เป็นต้น

การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง

เราอาจส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลอื่น โดยอาจเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นกับบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล finfavor หรือหน่วยงานทางการอื่นใดที่มีอำนาจและมีคำสั่งให้ finfavor ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  เราและพันธมิตรของเราใช้เทคโนโลยีต่างๆในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าถึงและใช้งานบริการของเรา รวมทั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้บริการเราและพันธมิตรของเราอาจวางคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นของเจ้าของข้อมูล หรือใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราจะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล      โดยมีแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่จะบังคับใช้กับบุคคลและผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดย finfavor

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ finfavor อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรของเรา  หรืออาจมีลิงค์มาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรของเรา ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะและเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่เจ้าของข้อมูลจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ finfavor

ช่องทางการติดต่อเรา

หากเจ้าของข้อมูลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล กรุณาติดต่อเรา ตามข้อมูลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์