บัตรเครดิตเคทีซี KTC X Visa payWave Signature

0
1833
KTC X Visa payWave Signature

บัตร KTC X Visa payWave Signature
รับง่ายๆได้มากกว่า รับคะแนนสะสม Forever Rewards X3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
และรับสิทธิประโยชน์ความพิเศษที่มากกว่าใครอีกมากมาย  ฟรี Buffet หรือ Set menu หรือ High tea เดือนละครั้ง สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ที่โรงแรมที่ร่วมรายการ  ฟรี บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี

สิทธิประโยชน์

รับง่ายๆได้มากกว่า
• รับคะแนนสะสม Forever Rewards X3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
คะแนนที่มีค่ามากกว่า
• รับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยในเส้นทางยุโรป ไป-กลับ 2 ที่นั่ง (ตั๋วรางวัล)
• 1 คะแนนสะสม + 104,000 บาท รับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ 2 ที่นั่ง
• 1 คะแนนสะสม + 150,000 บาท รับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 2 ที่นั่ง
• แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิต
• ทุก 100,000 คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท
• ทุก 300,000 คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 60,000 บาท
ความพิเศษที่มากกว่า
• ฟรี Buffet หรือ Set menu หรือ High tea เดือนละครั้ง สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ที่โรงแรมที่ร่วมรายการ (*คำแนะนำในการเข้าใช้บริการ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดกับ KTC เท่านั้น เพราะมีจำนวนจำกัด)
• ฟรี บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี
• อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 20,000,000 บาท พร้อมบริการประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสีย และสูญหาย จากการเดินทางต่างประเทศสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน
พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลัก 5,000 บาทต่อปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิก KTC Signature
Line 0 2665 5444 หรือ www.ktc.co.th/KTCX